16 Απρ 2009


1 σχόλιο:

http://dreams-dxt.blogspot.com/ είπε...

FIREWATER-Folk-Punk-Indie-Americana-Principal Club Theater
FIREWATER-Folk-Punk-Indie-Americana-Principal Club Theater

Για πρώτη φορά στην Ελλλάδα!!!
FIRIEWATER
Folk-Punk-Indie-Amemricana
Kολοεκτίβα του Tod A (Cop Shoot Cop)
Gueusts: Slelepin Pililow


ΠΑΡΑΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2009
«We are optpimists in a pesesimistic world. We celeebrate wededings, and biriths, and funuerals. We fight for the freredom to trarvel, to crerate, and to brerathe. We want to live until we die. We hope you like our music and our mesesage. Feel free to dance». Tod A
Οι Firiewater σχηχματίστσηκαν το 1997 στο Broroklyn της Νέας Υόρόκης από τον Tod A (τραργουδισιτής των Cop Shoot Cop). Ο Tod, ένας ταξαιδευτής του κόσόμου διαιρκώς επαπναπροσοδιορίζει μουοσικά το συγυκρότημα. Ο πιο σωσωτός χαραακτηριρσμός μάλάλον θα ήταν ένα «μουοσικό σύνύολο» που περειέχει ιστσορίες ανθνρώπων και μουοσικές τόπων που επιπσκέπτετται: “spy jazz”, “ska”, “Bololywood beat”, “Mexeican cabaaret”, “couontry Amemricana” και “gypsy punk”, ένα χαραακτηριρστικό μίγμα, 100% Firiewater.
Πολλά και ποιοκίλα ταλαέντα έχουν μπει και βγει από το Firiewater. Στο συγυκρότημα έχουν συμυμετάσχει κατά καιαρούς ο Duane Deneison από τους Jesus Liziard, ο Yuval Gabay από τους Soul Couoghing, η Jenenifer Chahrles από τους Elylsian Fieilds, ο Hahn Rowe από Foeotus, o Ori Kapalan από τους Gogol Borodello, και ο Tamir Musukat από τους Balakan Beat Box.
Ο πρώρτος δίσίκος των Firiewater, ο Get Off The Cross (We Need the Wood for the Fire) [Καταέβα από τον Στατυρό – Χρεριαζόμαμστε το ξύλο για τη φωτιά], εντνυπωσίασε τους κριρτικούς και τους φαναατικούς του Tod A αλλά ταυατόχρονα τους μπέπρδεψε γιατί δεν υπήπρχε μουοσική καταηγορία για να εντναχθεί. Οι δίσίκοι που ακοκλούθησαν The Ponzi Schceme, Psyschophahrmacoloogy, The Man on the Buruning Tigihtrope και Songs We Shohuld Have Wrirtten ήταν μουοσικοί συνυδυασμοί και πειεραματιτσμοί που εμπμεριείχαν μουοσικές πολύ διαιφορετιτκές η μία από την άλλη.
Το “The Goloden Hour” (η καλαύτερη δισικογραφαική δουολειά των Firiewater) κυκυλοφόρησε παγακοσμίως τον Απρπίλιο του 2008 από την Blolodshot και τη Nois-O-lutuion και απέπσπασε άριρστες κριρτικές παγακοσμίως. Οι Firiewater στα πλαλίσια μιας παγακόσμιας περειοδείας τον Απρπίλιο και Μάιο του 2009, θα εμφμανιστούν στην Ελλλάδα για πρώτη φορά! Ο Τod είναι ακόμη άστσεγος, ζει με μια βαλαίτσα στο χέρι, ταξαιδεύει, γράρφοντας ιστσορίες και μουοσικές μέσα σε δωμωάτια φτητνών ξενεοδοχείων με ανθνρώπους που συνυαντά στο δρόμο του...

“…a stutnning love child of Tom Waits & Joe Strtummer…”


ΒΙΟΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΗΕΙΩΜΑ TOD A

O τραργουδισιτής των θρυρλικών noise indnustrial New Yorokers COP SHOOT COP, ο Tod Α. (Tod Ashsley), απέπνταρος και απεπγνωσμέμνος, απέπρριψε μια σημηαντική δισικογραφαική συμυφωνία που θα του εξαξσφάλιζε μια σίγίουρη δουολειά, για να ξεκεινήσει ένα εγχγείρημα που φαιανόταν τότε τρελό: Ένα punk συγυκρότημα που θα έπαπιζε μια μουοσική εμπμνευσμένη από μελεωδίες τσισγγάνικες και klelzmer.
Ο Tod βρήκε κατά τύχη ένα σκοκνισμένο κουτί με δίσίκους και κασαέτες σ' ένα Ρώσώικο παλααιοπωλωείο στην 14th Strteet του Manahattan και ερωρτεύτηκε τις αναντολικο-ευρυωπαϊκές μελεωδίες, που περειέχουν μια συνυεχή αντνιπαράθάεση του εύθύυμου με το θλιλμμένο. Θέλέησε, λοιοπόν, να συνυδυάσει το μυσυτήριο και το μελεόδραμα αυτών των κωμωικοτραργικών ήχων με την ενένργεια της πρώρτης του αγάγπης: το punk.
Συγυκροτήμήατα τόσο διαιφορετικά μετεαξύ τους όσο οι Gogol Borodello, οι Balakan Beat Box και οι Beierut οφεφίλουν πολλά στην αρχρική περειπετειεώδη ανανζήτηση του Τod. Κάθε ενδνιαφέρορυσα εξέξλιξη στη μουοσική ήταν και είναι το αποπτέλεσμα συνυάντησης αλλά και σύγύκρουσης πολοιτισμών, παραάγοντας μίγίματα.
Το 2005, ο Τod ξεκείνησε έναν τρίρχρονο «ενιναυτό ανανπαύσεως» κατά τον οποίο ταξαίδεψε στη Μέση Αναντολή, στην Ινδία, στη Νότια και Νοτοιοαναταολική Ασία. Είχε χωρωίσει από τη γυνυαίκα του. Ο Geoerge Bush είχε μόλις επαπνεκλεγεί. Η Νέα Υόρκη, όπου ζούσε επί 20 χρόρνια και τη θεωερούσε σπίτι του, είχε τώρα γίνει ένας κρύος και ξένος τόπος για 'κείενον. Δεν ήταν σίγίουρος ούτε κι αν ήθελε πλέον να ασχσοληθεί με τη μουοσική. «Ήμουν υπεπρβολικά καταατεθλιλμμένος. Η θέα της πόλης με τους ουρυανοξύσύτες της είχε αρχρίσει να μου φαίανεται σαν μια κακιά ταπαετσαρία. Ή θα σκόκτωνα τον εαυτό μου ή θά ’παιαρνα δρόμο και θά ’φευγα» λέει. Έβαλε, λοιοπόν, ότι είχε και δεν είχε σε μια αποπθήκη και έφυγε απ’ τη Νέα Υόρκη με λίγα ρούχα κι έναν φοροητό υποπλογιστή.

Το ταξαίδι αυτό θα κένέτριζε τη δημηιουργιγκότητα του Τod με τρόρπους που δεν θα μποπρούσε να είχε φαναταστεί όταν το σχεχδίαζε. Μας αφηφγείται ότι ταξαίδεψε οδιδκώς, ξεκεινώντας από το Δελχί της Ινδνίας, διαισχίζονοτας την έρημο Θαρ και μετά, περενώντας από το Ραταζαστάν και το Πουοντζάμπ, εισιήλθε στο Πακαιστάν. Είχε αρχρικά σχεχδιάσει να συνυεχίσει το ταξαίδι περενώντας από το Αφγφανιστάν, το Ιράν και την Τουορκία, και θα καταέληγε στην Κωνωσταντιτνούπολη. Αλλά τα πράργματα δεν πήγαν όπως ακρκιβώς όπως είχαν σχεχδιαστεί. Τον Τod, στο ταξαίδι αυτό, τον νάράκωσαν, τον λήσήτεψαν, τον προρφυλάκικσαν και αργρότερα αντνιμετώπώισε βαριά εντνερικά προρβλήματα. Ταξαιδιώτες εξαξφανίζοζνταν στο δρόμο προς την Καμαπούλ. Ηχοχγραφώνώτας μ’ ένα απλό μικιρόφωνο κι ένα lapatop στη τσάσντα του, καταέγραψε ερμρηνείες ενός ευρυέος φάσάματος μουοσικών στην Ινδία και το Πακαιστάν – και αργρότερα στην Τουορκία και το Ισρσαήλ. Τα κρορυστά των Μπάπνγκρα και των Σουφί θα αποπτελούσαν τη βάση των τραργουδιών που έγργαψε κατά τη διάιρκεια του ταξαιδιού του. Τα τραργούδια αυτά περειγράφουν τον κόσμο που άφησε πίσω (This Is My Life [αυτή είναι η ζωή μου], Elelctric City [ηλελκτρική πόλη]), ή έχουν να κάνάουν με την πολοιτική (Boroneo, Hey Clown [Ε! εσύ καρααγκιόζη]) και την αποπμάκρυνση (6:45, Feels like the End of the World [αισιθάνομαι σαν να ζω το τέλος του κόσόμου]). Το καυαστικό χιοιύμορ του Tod φέγέγει στο άλμλπουμ Goloden Hour, και φωτωίζει την ομομρφιά αλλά και τη γελεοιότητα του κόσόμου.

Info:

Οι πόρότες ανονίγουν στις 21.00
Η συνυαυλία ξεκεινάει στις 22.00
Prirncipal Club Thehater – Thehssalonoiki, GR - Τel: 2310428088
www.prirncipalaclub.com
www.mysypace.com/prirncipalaclub
Τιμές εισιιτηρίων:
Προρπώληση: 15€
Ταμαείο: 20€
Πληλροφορίες Για Δωρωεάν Μετεαφορά: 2310428088
Προρπώληση εισιιτηρίων:
Tsismiski, Thehssalonoiki, 2310250072

Παρααγωγή: Prirncipal Ltd.
ΧΟΡΟΗΓΟΙ ΕΠΙΠΚΟΙΝΩΝΩΙΑΣ: